17-Dimethylaminoethylamino-17-demethoxygeldanamycin
Back to Top
© Revolvy, LLC